Τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΕΚ κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, Δικαιούμενη τάξη.

$  1. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ απαιτείται να έχετε συμπληρώσει τριετία από την ημερομηνία λήψης    της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

$ 2.  Για την εγγραφή σας στη Β΄ τάξη του ΜΕΚ απαιτείται :

      α. Να   έχετε   συμπληρώσει   πενταετία   (5ετία)   από   την   ημερομηνία   λήψεως   της   άδειας  ασκήσεως

          επαγγέλματος.

      β. Να έχετε εμπειρία σε έργα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      

Α. Για εγγραφή στην Α΄ τάξη:

  1.   Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας).

 2. Αντίγραφα Πιστοποιητικού σπουδών και άδειας άσκησης του επαγγέλματος επικυρωμένα.

        Προκειμένου περί διπλωματούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται:

        α. Απλή φωτοτυπία του διπλώματος στην ξένη γλώσσα.

         β. Επίσημη μετάφρασή του.

     γ. Πιστοποιητικό του ΤΕΕ από το οποίο να φαίνεται η ημερομηνία κτήσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα.

        δ. Ενδεχομένως πιστοποιητικά του ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας με αντίστοιχη σχολή της ημεδαπής.

   3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένης.

     4. Βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις.

   5. Διπλότυπο είσπραξης στον Κ.Α.Ε. 3438 από Δημόσιο Ταμείο (Εφορία) , η αξία του οποίου υπολογίζεται με βάση τη  μεγαλύτερη  βαθμίδα  που  εγγράφεται ή   κατατάσσεται ο αιτών, σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που ακολουθεί:

                                                           

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΚ

                                   για εγγραφή και επέκταση (στη Β΄ τάξη)

                                                             Α΄ βαθμίδα :  60 ευρώ

                                                             Β΄ βαθμίδα :  75 ευρώ

                                               

     Το Τέλος Χαρτοσήμου απαιτείται με την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ

                                                                 – 2 –

Β. Για εγγραφή στη Β’  τάξη (εκτός των δικαιολογητικών 1, 2, 3, 4, 5):

   

$11.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωμα παραγωγής έργων.

$12.       Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων :

α. Για έργα Δημόσιου τομέα: Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και το είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.

β. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και  του  επιβλέποντος  τεχνικού, επικυρωμένη φωτοτυπία της  οικοδομικής  άδειας, έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.Δ, όταν ο υπογράφων είναι εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά  θεωρημένα από την εφορία, τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά, σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

γ.Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :

Ι. ‘Εργα του Δημόσιου τομέα : Πιστοποιητικά  της  αρμόδιας  αρχής  ή Οργανισμού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου.

ΙΙ.  Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά  του  κυρίου  του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

   Τα παραπάνω στοιχεία  υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειμένου και σε επίσημη μετάφρασή του.

   Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με πλήρη τα πιο  πάνω  δικαιολογητικά.

   Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων ΜΕΚ από άλλα πρόσωπα, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωμα των παραπάνω ενεργειών για λογαριασμό των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα                                                                                           Ώρες κοινού: 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Πίνακας δικαιούμενης                                     

κατάταξης στο ΜΕΚ                                                                              

κατά ειδικότητα            

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

        210 – 64.19.840 (Μόνο για Α΄ Α.Ε.Ι.)                                                            Από τη Δ/νση Δ15/β΄

        210 – 64.19.832 & 882  (Μόνο για Α΄ Τ.Ε.Ι.  Β΄ Α.Ε.Ι.)