Εν αναμονή του νέου σχεδίου Νόμου για τα δημόσια έργα, δόθηκε παράταση δύο επιπλέον μηνών  στην έναρξη ισχύος του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014.

Συγκεκριμένα,  στην παρ. 1 του άρθρ. 5 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/2015) αναφέρεται ότι η  ισχύς των διατάξεων  του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός, αν οι επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά. 

Υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 1 του αρθρ. 37 Ν. 4320/2015 η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχιζε την 31η Δεκεμβρίου 2015.