Δωρεάν μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 προσφέρει η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με την OPTIMUM VALUE και την QMSCERT στα μέλη της που έχουν ήδη συνάψει σύμβαση με τις εταιρείες αυτές για άλλα πρότυπα.

Όσα μέλη της Ένωσης δεν λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τις εταιρείες αυτές μπορούν να επωφεληθούν έναν ιδιαίτερα χαλημό τιμοκατάλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Ένωσης (τηλ.2103614978)

Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι από τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.

Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum) όπως αυτές αποτυπώνονται στο έγγραφο IAF MD 21:2018, των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και των διαδικασιών του Φορέα μας (Q-CERT Ε.Π.Ε.) ισχύουν τα ακόλουθα:

Δίδεται περίοδος μετάβασης τριών (3) χρόνων
Στις 12 Μαρτίου 2021 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007
Επιθεωρήσεις Πιστοποίησης ή Επανα-πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2008/ OHSAS 18001:2007 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2020
Από τις 12 Μαρτίου 2020 και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις πιστοποίησης ή επανα-πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου (ISO 45001:2018)

 

Σε αυτό το πλαίσιο

  • Ποιος είναι ο σκοπός του ISO 45001;

 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τα ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία εξακολουθούν να είναι υψηλού επιπέδου. Εκτός από τις  αρνητικές επιπτώσεις στις οικογένειες των ατόμων που πλήττονται, αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος για μεμονωμένες επιχειρήσεις και για το σύνολο της οικονομίας. Το ISO 45001 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα – να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

 

  • Τα οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά 45001 είναι μεταξύ άλλων:

 

  • Η συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Η μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
  • Η μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
  • Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και το βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού από την απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
  • Η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων.
  • Η επίτευξη καλύτερων όρων ασφάλισης του προσωπικού (μειωμένα ασφάλιστρα).
  • Η επίδειξη επιμέλειας και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.