Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε έγγραφο που δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εισφοράς δημοσίου τεχνικού έργου. 

Έτσι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο,  στις περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιό πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος.

Δημιουργείται λοιπόν σοβαρό πρόβλημα, αφού καλούνται οι τεχνικές εταιρείες να πληρώσουν δύο φορές την παρακράτηση του φόρου 3%, ενώ η μη πληρωμή επισύρει σημαντικά φορολογικά πρόστιμα.