Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα τη Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016, με την οποία εγκρίθηκαν διορθώσεις/προσθήκες ατο κείμενο  του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).