Δημοισεύτηκε στο ΦΕΚ 1913 Β/2014 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία διορθώνονται ορισμένα  άρθρα  στο Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων.