Η περιπτ. η της παρ. 1 του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010, όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, που αφορούν στα δημόσια έργα,  δημιουργεί σύγχυση και για το λόγο αυτό η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου