Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το συμψηφισμό του φόρου νομικών προσώπων που καταβλήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα για το φορολογικό έτος 2014