Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 48 Ν. 4172/2013 σχετικά με τη διανομή κερδών στα νομικά πρόσωπα