Το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε απάντηση σε ερώτημα που είχε απευθύνει μέλος της Ένωσης και συγκεκριμένα:

Το ερώτημα είχε ως εξής: 

Εργολήπτης πρόκειται να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα ως μηχανικός, ενώ αναμένει να εισπράξει αμοιβή από παρεχόμενες προς το Δημόσιο υπηρεσίες. Πώς θα αποδοθεί στο Δημόσιο ο αναλογούν ΦΠΑ στις αμοιβές που πρόκειται να εισπράξει, αφού έχει συνταξιοδοτηθεί και προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών.

Η απάντηση του Υπουργείου έχει επί λέξει ως εξής:

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, στις περιπτώσεις που καταβάλλεται αμοιβή σε συνταξιούχο μηχανικό η αμοιβή βαρύνεται με ΦΠΑ. Ο φόρος αποδίδεται στο Δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης από τον εκάστοτε δικαιούχο.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να εξοφλήσει τον εν λόγω συνταξιούχο μηχανικό, μετά την προσκόμιση αντιγράφου της έκτακτης δήλωσης από το οποίο θα προκύποτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Δημόσιο