Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο απόκτησης των κερδών των εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Έτσι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους  2014 ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, αστικής κερδοσκοπικής, αφανούς  εταιρείας καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι η 30η Σεπτεμβρίου 2015 και συνπεώς πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν, αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι των κερδών του φορολογικού έτους 2014 πριν από το τέλος αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη των κερδών.

Άρα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις φορολογικού έτους 2014 τα κέρδη του ίδιου φορολογικού έτους προσωπικής εταιρείας κλπ, όπως προέκυψαν από τις λογιστικές εγγραφές της 31.12.2014, εφόσον πράγματι είχαν πραγματοποιηθεί απολήψεις των κερδών εντός του 2014.