Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχει έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με τη δημοσιότητα σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών.

Συγκεκριμένα αναφέρει  ότι κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ ολόκληρο το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας με τον τρόπο που λεπτομερώς αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.