Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο και το χρόνο κτήσης του σχετικού εισοδήματος. 

Εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος που αποκτά η εταιρεία ως υπεργολάβος του έργου, για τις εργασίες π.χ.  της περιόδου Δεκεμβρίου 2015, των οποίων η πιστοποίηση από τον κύριο του  έργου πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016, νοείται το φορολογικό έτος 2015, εφόσον η ολοκλήρωση και παράδοαση του σχετικού τμήματος του έργου στον ανάδοχο πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.

Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού είναι μέχρι την 15η ημέρα του Ιανουαρίου 2016, ωστόσο, αυτό αφορά στο προηγούμενο φορολογικό  έτος, στο οποίο θεωρείται ότι αποκτάται το εισόδημα, καθόσον κατά το χρόνο αυτό το υπόψιν εισόδημα καθίσταται δεδουλευμένο και παράλληλα αποκτάται το δικαίωμα είσπραξής του.