Η Ενιαία Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σϋμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση πολλών πιστοποιητικών που προσκομίζονται στις δημοπρασίες και σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής.

Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.