Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξέδωσε έγγραφο που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, διότι η μετατροπή διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι  με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας