Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει με έγγραφό του διευκρινίσεις αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

Εδώ το σχετικό έγγραφο