Μετά την εφαρμογή των αναθεωρημένων πρότυπων των τευχών διακηρύξεων η Ένωση διαπιστώνοντας πως δύο άρθρα έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ζητά απο τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ, την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής οδηγίας