Με την ΠΟΛ 1141/2016 το Υπουργείο Οικονομκών δίδει διεξοδικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής