Το Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων δίδει οδηγίες σχετικά με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων