Σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Εισφορών του ΕΦΚΑ έως την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικής Απόφασης,που προβλέπεται στο άρθρο 29 Ν. 4611/2019,  για τους εργοδότες Νομικά Πρόσωπα, που αιτούνται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, δε θα ερευνάται η ατομική ασφαλιστική ενημερότητα των προσώπων που έχουν ασφαλιστέα ιδιότητα λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικό Πρόσωπο.