Ο Πρόεδρος της  Αρχής που ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης εξέδωσε έγγραφο στο οποίο διευκρινίζεται, εκτός των άλλων, ότι η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας εφαρμογής “Πόθεν”. 

Όσοι υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις σε έγχαρτη μορφή κατά το 2016 υποχρεούνται να τις υποβάλλουν και ηλεκτρονικά