Η Ένωση απέστειλε επιστολή στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που πρόκειται να διεξάγει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και ζήτησε την αναβολή της διενέργειάς του εως ότου  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων απαραίτητων για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016