Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 274 Β/2016 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών με θέμα τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2016.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται κατά φορέα, ειδικό φορέα ΠΔΕ και Συλλογική Απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του 2016 για την εκτέλεση των συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.