Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δασαρχείο Θάσου ζητώντας τη διεξαγωγή των πέντε  διαγωνισμών, που πρόκειται να λάβουν χώρα την 21.02.2017 και την 28.02.2017,  με ανοικτές διαδικασίες και όχι με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακηρύξεων