Διαμαρτυρία  της Ένωσης για διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού μελέτης 30.057.553 ευρώ.

Η Ένωση ζητά τη δημοπράτησή του σε τμήματα, προς όφελος του ανταγωνισμού και τη συμμετοχή αποκλειστικά Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.