Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στον Υπουργό Υποδομών για καταχρηστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης εκ μέρους των ΟΤΑ και ζητά την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για το θέμα αυτό