Τη διεξαγωγή ανοικτών διαγωνισμών ζητά η Ένωση από τη ΔΕΥΑ Επιδαύρου  προς διασφάλιση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας και όχι την  εφαρμογή του άρ. 32γ Ν. 4412/2016