Στο διαγωνισμό για την “προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου Κρήτης” δεν καλούνται πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. Η Ένωση απέστειλε σχετική διαμαρτυρία