Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη, να προσθέσει στη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων, μετά του αναπληρωτού του, όπως ο Νόμος ορίζει.