Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας” γιατί η διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/08 και όχι βάσει του νέου Νόμου 4412/2016