Έχει παρέλθει ένα έτος από όταν σημειώθηκαν τα έντοντα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και για το λόγο αυτό δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016, αναφέρει, εκτός των άλλων, η Ένωση σε  διαμαρτυρία της.