Η Ένωση, διαπιστώνοντας σημεία της διακήρυξης που παραβιάζουν τη νομοθεσία των δημοσίων έργων απέστειλε διαμαρτυρία προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού/ΔΙΣ/ΤΕΘΑ ζητώντας τη ματαίωση του διαγωνισμού που πρόκειται να λάβει χώρα την 17-3-2015, την προσαρμογή της διακήρυξης στην κείμενη νομοθεσία και τη σύννομη διεξαγωγή της δημοπρασίας.