Ο ΟΛΠ προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή καλυμμάτων από σκυρόδεμα στους αγωγούς ομβρίων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 06.08.2018 

Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ