Διαγράφεται ο Δήμος Πετρούπολης από τη λίστα των Δήμων που οφείλουν κατόπιν ορθού αιτήματός του, καθ’ όσον έχει προχωρήσει στην εξόφληση μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση, μετά από συγκέντρωση στοιχείων από όλα τα μέλη της, έχει καταρτίσει πίνακα των Δήμων που ενώ δεν έχουν εξοφλήσει οφειλές εκτελεσμένων εργασιών προχωρούν στη δημοπράτηση νέων έργων.