Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι :

-2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

-2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και

-2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της    έννομης τάξης με αυτές των νέων Οδηγιών, μέχρι την 18-4-2016.

Δεδομένου ότι οι Οδηγίες αυτές αφενός παρέχουν επιλογές στα κράτη μέλη και αφετέρου τους επιβάλλουν υποχρεώσεις, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει σε διαβούλευση τις προβλέψεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ που αφορούν σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εργατικά, υγειονομικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα.

Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται στις επιλογές που παρέχουν οι νέες Οδηγίες στα κράτη μέλη κατά την ενσωμάτωσή τους και όχι στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται.

Μεταξύ των επιλογών που έχουν τα κράτη μέλη για τα ως άνω θέματα ενδεικτικά αναφέρονται σε:

-Κατάλληλα μέτρα τήρησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις

-Ποιο είναι το στάδιο ένταξης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις ( στάδιο ανάθεσης, στάδιο εκτέλεσης ή και στα δύο)

-Τεχνικές προδιαγραφές και τυχόν υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία

-Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ένταξη περιβαλλοντικής και κοινωνικής παραμέτρου στις διαδικασίες ανάθεσης

-Όροι εκτέλεσης της σύμβασης που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους για την απασχόληση

Αποκλεισμό σε περίπτωση μη τήρησης υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου

-Αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 22-5-2015.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.