Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι :

-2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

-2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και

-2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της    έννομης τάξης με αυτές των νέων Οδηγιών, μέχρι την 18-4-2016.

Δεδομένου ότι οι Οδηγίες αυτές αφενός παρέχουν επιλογές στα κράτη μέλη και αφετέρου τους επιβάλλουν υποχρεώσεις, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει σε διαβούλευση τις προβλέψεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ που αφορούν σε:

  1. Συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
  2. Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας
  3. Αποδεικτικά μέσα
  4. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών
  5. Επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων

Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται στις επιλογές που παρέχουν οι νέες Οδηγίες στα κράτη μέλη κατά την ενσωμάτωσή τους και όχι στις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται.

Μεταξύ των επιλογών που έχουν τα κράτη μέλη για τα ως άνω θέματα ενδεικτικά αναφέρονται:

          Η δυνατότητα ή μη των αναθετουσών αρχών να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν πληροφορίες ελλιπείς ή έγγραφα που λείπουν εντός εύλογης προθεσμίας

          Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας, που ουσιαστικά θα είναι μία υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαθιστά σημαντικό αριθμό απαιτούμενων δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων και μόνο ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση θα υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

          -Αναβολή υποχρέωσης παροχής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 18-4-2018

          Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων οικονομικών φορέων για την επαλήθευση πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ, ΓΕΜΗ, ΜΕΕΠ, Μητρώα Μελετητών κλπ)

          Αποδεικτικά μέσα περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού ή περί πλήρωσης κριτηρίων επιλογής στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα

          Αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα

          -Επικαιροποίηση πληροφοριών επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών

          -Δημιουργία και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15-5-2015.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται εδώ.