Η ΕΑΑΔΗΣΥ έθεσε σε διαβούλευση την ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και την κοστολόγηση του κύκλου ζωής των έργων.

Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι :

-2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

-2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και

-2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς αντικατάσταση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της    έννομης τάξης με αυτές των νέων Οδηγιών, μέχρι την 18-4-2016.

Δεδομένου ότι οι Οδηγίες αυτές αφενός παρέχουν επιλογές στα κράτη μέλη και αφετέρου τους επιβάλλουν υποχρεώσεις, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει σε διαβούλευση τις προβλέψεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ που αφορούν στα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και της κοστολόγησης του κύκλου ζωής των προς ανάθεση έργων , αγαθών ή υπηρεσιών.

  1.      Στις νέες οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, μοναδικό κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς υπό την έννοια ότι η τελική επιλογή του αναδόχου αποτελεί την οικονομικά καλύτερη λύση μεταξύ αυτών που προσφέρονται. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εξακολουθεί να μπορεί να εκτιμηθεί στη βάση

– είτε της τιμής (στην ουσία κριτήριο χαμηλότερης τιμής),

– είτε του κόστους,

– είτε της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Περαιτέρω, οι οδηγίες παρέχουν την ευχέρεια στα κράτη – μέλη προκειμένου να ενισχυθεί το στοιχείο της ποιότητας (πχ σε συμβάσεις με αντικείμενο πνευματικές /διανοητικές εργασίες), να περιορίζουν τη χρήση της τιμής ή του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η δυνατότητα αυτή λαμβάνει υπόψιν της και το γεγονός ότι, ενδεχομένως, για ορισμένες συμβάσεις, (πχπροϊόντα τυποποιημένα και ετοιμοπαράδοτα “offtheshelf) αρμόζει το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

Ζητούνται απαντήσεις για το αν θα πρέπει να ενσωματωθεί η δυνατότητα αποκλεισμού ή περιορισμού της τιμής ή του κόστους, ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για ορισμένα είδη συμβάσεων ή κατηγορίες ή όχι και σε περίπτωση θετικής απάντησης με ποιόν τρόπο θα γίνει

Ακόμα στις νέες οδηγίες οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να επιλέξουν κριτήρια ανάθεσης, τα οποία θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν έργα, αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Για να προσδιορίσουν οι αναθέτουσες αρχές την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκτός των περιπτώσεων που μοναδικό κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία προσέγγιση κοστολόγηση του κύκλου ζωής των προς ανάθεση έργων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Ως «κόστος κύκλου ζωής», νοείται το συνολικό κόστος που θα επιφέρει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα έργο στην αναθέτουσα αρχή στη διάρκεια της χρήσιμης ζωής του. Κατά συνέπεια, η έννοια του «κόστους κύκλου ζωής» περιλαμβάνει, τόσο το “εσωτερικό” κόστος, όπως οι δαπάνες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, μεταφοράς, χρήσης, συντήρησης και απόρριψης στο τέλος του κύκλου ζωής, όσο και πτυχές του κόστους που οφείλονται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με την προμήθεια, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η χρηματική του αξία μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευθεί.

Ερωτάται ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για τη θέσπιση του εθνικού θεσμικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τη ρήση δεικτών ή άλλης μεθόδου για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 15-5-2015.