Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4504 Β/2016 υπουργική απόφαση για τη διάρθωση των οργανικών μονάδων του ΤΜΕΔΕ, που είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας και σκοπό έχει τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πιστούχους μέλη του Ταμείου για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και η προεξόφληση λογαριασμών δημοσίων έργων. 

Το ΤΜΕΔΕ διαρθώνεται (όπως αναλυτικά καταγράφεται στην εν λόγω απόφαση) σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής:

Α. Κεντρική Υπηρεσία

1. Γραφείο Προέδρου και Γραμματείας Διοικούσας Επιτροπής

2. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, υπαγόμενο απευθείας στον Πρόεδρο της Δ.Ε

3. Τμήμα Επιθεώρησης, υπαγόμενο απευθείας στον Πρόεδρο της ΔΕ

4. Τεχνικό Τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στον Πρόεδρο της ΔΕ

5. Δ/νση Διοίκησης ΤΜΕΔΕ

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες