Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου “για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 08.11.2018.

Καλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση.

Το σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ

Οι ρυθμίσεις του νόμου ισχύουν για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν. 3978/2011, στο Ν. 4412/2106 και στο Ν. 4413/2016, εφόσον η αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη του κοινοτικού ορίου.

Ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων νοείται αυτό του οποίου η δημιουργία, αποστολή, μετάδοση, παραλαβή και επεξεργασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως.

Στα πλαίσια του νόμου αυτού τονίζεται η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και φορέων να μην απορρίπτουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί δημόσια σύμβαση, που συμμορφώνονται με το ευρωπαικό πρώτυπο.

Επίσης στο νόμο τίθενται οι απαραίτητες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις σχετικά με την έκδοση δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις και τέλος αναφέρεται η έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων που διαφοροποιείται ανάλογα με τις αναθέτουσες αρχές.