Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 το σχέδιο νόμου με τίτλο  “Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας”, που αφορά στη μεταφορά της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη.

Τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, παρακαλούνται να αποστείλουν έγκαιρα τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης.

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου βρίσκεται εδώ

Η βασική δομή του Νόμου ακολουθεί τρεις θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν στις φάσεις της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

α. τον προγραμματισμό

β. τη σύναψη συμβάσεων και

γ. την εκτέλεση των συμβάσεων.

Ο νόμος δομείται σε εννέα μέρη:

Στο πρώτο μέρος οριοθετείται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Το δεύτερο μέρος αφορά στον προγραμματισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων αμυντικών προμηθειών.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες των φορέων του ΥΠΕΘΑ και οι κανόνες διαφάνειας και ελέγχου που διέπουν τις σχέσεις με τους οικονομικούς φορείς- αναδόχους, τις υποχρεώσεις τους και τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στο τέταρτο μέρος αναφέρονται οι αρχές σύναψης των συμβάσεων, τα οργανωτικά θέατα,  οι βασικές συμβατικές προβλέψεις καθώς και προβλέψεις για ηλεκτρονικό σύστημα μητρώου συμβάσεων αμυντικού τομέα,

Στο πέμπτο μέρος περιλαμβάνονται οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των κοινοτικών ορίων, ενώ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων ακολουθείται η εθνική τυπολογία.

Στο έκτο μέρος περιλαμβάνονται προβλέψεις για τη διεξαγωγή διαγωνισμών συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκτέλεση της σύμβασης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Το όγδοο μέρος περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις συμβάσεων στρατιωτικού εξοπλισμού και

το ένατο μέρος περιλαμβάνει τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.