Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α/2016 ο  υπ΄αριθμ. 4387/2016 νόμος με τίτλο: Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις