Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 117Α/2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος με αριθμό 4399/2016