Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ»

 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (ΦΕΚ B 2597 – 28.06.2019) για την εφαρμογή του Προγράμματος  χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων, Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ».

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (από όλη τη χώρα), όπως αυτοί ορίζονται στην Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) καθώς και οι συμπράξεις αυτών.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ με δυνατότητα τροποποίησης.

Το πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, που έχουν την κυριότητα υφιστάμενων κτηρίων, τα οποία αποπληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και καλύπτονται με προσωρινό δάνειο από την ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του, πανελλαδικά, είναι η περίοδος 2019-2025 με δυνατότητα παράτασης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», που εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (όπως ενδεικτικά Τεχνικά Δελτία Έργων, αποφάσεις συλλογικών οργάνων), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, η προτεραιοποίηση των αναγκών, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η σκοπιμότητα στη βάση της τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά τους.

Οι προτάσεις ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τη ν πρόσκληση.

Το φυσικό αντικείμενο των τεχνικών έργων καθώς και των αναγκαίων προμηθειών πρέπει να αφορούν παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και να τηρούνται οι κατευθύνσεις που θα περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναλαμβάνει την χρηματοοικονομική διαχείριση.

Για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Τεχνική Γραμματεία, η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΝ και εποπτεύεται από αυτήν.