Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 141 Α/2016 ο υπ΄αριθμ. 4410/2016 νόμος για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού.

Στο άρθρο 54 του νόμου αυτού ρυθμίζεται το πρόβλημα που είχε ανακύψει για την πολλαπλή παρακράτηση φόρου 3% στα  τεχνικά  έργα.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.