Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 123 Β/2020 η  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που

έχουν καταστεί τελεσίδικες μέχρι την 16.12.2019 και αφορούν σε αξιώσεις από εκτέλεση έργων ή προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεισών.

Ευχαριστήρια επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό για την ικανοποίηση του παγίου και επί διετία εκφραζόμενου αιτήματός της.