Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 112 Α/2019   το ΠΔ 71/2019 που αφορά στα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, το οποίο περιλαμβάνει:

Το Μητρώο Φυσικών Προσώπων παραγωγής Τεχνικών Έργων και το Μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής Τεχνικών Έργων

-Το «μητρώο φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) είναι το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και
έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους

Η εγγραφή στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες είναι προαιρετική και αποσκοπεί στη δυνατότητά τους να συνυπολογίσουν την αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στην προσμέτρηση της αντίστοιχης εμπειρίας από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και έργα παραχώρησης, οπότε και η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική.

-Το  «μητρώο εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.) είναι το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από την εκπόνηση μελετών ορισμένων κατηγοριών , από την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και από την εποπτεία, επίβλεψη, διοίκηση και διαχείριση συμβάσεων μελετών και έργων και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του TEE και πτυχιούχοι ανώ-τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικά με τα ανωτέρω και εγγράφονται, όπου απαιτείται, στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο

-Το  «μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.) είναι το μητρώο στο οποίο καταγράφεται η εμπειρία από κατασκευή, διοίκηση και διαχείριση έργου και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε, κάτοχοι
τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν  το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες διοίκησης – διαχείρισης αυτών,

-Το  «μητρώο επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) είναι το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημοσίων και ιδιωτικών μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε-σιών, την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς και την διοίκηση – διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και μελετών,

-Το  «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είναι  το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση δημόσιων μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι-
κών υπηρεσιών ορισμένων κατηγοριών.

-Το  «μητρώο μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.), είναι το μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών μελετών. Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

-Το  «μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) είναι το μητρώο, στο οποίο γράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, Η/Μ, λιμενικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, (κύριες κατηγορίες) και σε μία ή περισσότερες από τις εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, αποκαλύψεως μεταλλείων και δασοτεχνικών έργων.

-Το  «μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) είναι το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την κατασκευή ιδιωτικών έργων.Η εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προαιρετική,

-Το  μητρώο επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης -διαχείρισης έργων» (ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) είναι το μητρώο,στο οποίο εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμ φωνα με το καταστατικό τους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διοίκηση – διαχείριση έργων του
Προσαρτήματος Γ΄, παράρτημα Ι του ν. 4412/2016,

Το  «πτυχίο» μελετητή ή κατασκευαστή είναι  η βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο Μ.Ε.Μ. ή Μ.Ε.Κ.,που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγραφή και κατάταξη του μελετητή ή κατασκευαστή στις κατηγορίες, και βαθμίδες του αντίστοιχου μητρώου και ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη αυτή,

Τέλος  «δέσμευση πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχίου μελετητή ή κατασκευαστή για τη στελέχωση ΜΗ.Ε.Τ.Ε.είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε ως εξωτερικός συνεργάτης,

Πολύ σημαντικές οι μεταβατικές διατάξεις, οι αναφερόμενες στο άρθρο 65 του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει ως εξής:

  1. Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος και εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από την παρέλευση της προηγούμενης προθεσμίας, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται, να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία έργων ή/και εξειδικευμένη εργασία και τάξη στο Τμήμα Ι και II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (άρθρα 45 και 47), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η επανάκριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
  2. Όσες επιχειρήσεις 3ης έως 7ης τάξης επιθυμούν να επανακριθούν με τα ήδη κατατεθειμένα, στην υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., στοιχεία τους, εφόσον αυτά καλύπτουν τις προϋποθέσεις των δικαιολογητικών της αίτησης τακτικής αναθεώρησης, του παρόντος διατάγματος, με αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία με τα οποία επιθυμούν να κριθούν, την αιτούμενη τάξη ανά κατηγορία έργων και τη στελέχωση τους ανά κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες και ότι θα κριθούν με τα στοιχεία αυτά, απαλλάσσονται της υποχρέωσης να υποβάλλουν αίτηση επανάκρισης της παρ. 1, προσκομίζοντας κατ’ ελάχιστο τα δικαιολογητικά στελέχωσης, αποδεικτικά στοιχεία του κύκλου εργασιών και τα στοιχεία του Μέρους Β.

Αν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης προκύψει, μετά από απόφαση της Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ., ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει τις αιτούμενες ανά κατηγορία έργων και εξειδικευμένη εργασία τάξεις, η επιχείρηση ενημερώνεται και μπορεί ως την καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1 να υποβάλλει αίτηση επανάκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και να εξακολουθήσει να κάνει χρήση της υφιστάμενης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης – δήλωσης της παρούσας παραγράφου βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, ως την προθεσμία της παρ. 6.

  1. Εκκρεμείς αιτήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για εγγραφή ή αναθεώρηση της εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.
  2. Η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής ΜΕΕΠ που συγκροτήθηκε με την ΔΝΣ/οικ.11662/13-02-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 88) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών λήγει με την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» της απόφασης συγκρότησης της νέας Επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 42.
  3. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφορικού συστήματος (διαδικτυακή πλατφόρμα) του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. (Τμήμα Ι και Τμήμα II) που τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41, θα γίνεται συνδυασμένη χρήση του υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος της υπηρεσίας αυτής και έγγραφων υποβολών για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
  4. 6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τις οποίες δεν έχει παρέλθει κατά τη δημοσίευση του παρόντος η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης αναθεώρησης σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, καθώς και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα εξετάζονται με βάση τον προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) μηνών οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το εν λόγω χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ενημερότητα Πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.

Σημειωτέον οτι:

Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, ενώ υποχρεωτική στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητα της στον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξη της στα ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Θα ακολουθήσει  νεώτερο ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης