Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016 ο νόμος 4412 με τίτλο  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

Σκοπός του νέου νόμου είναι:

-Η απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων

-Η επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων ως τρόπου επικοινωνίας στις δημόσιες συμβάσεις

-Η περικοπή  των απαιτούμενων δικαιολογητικών

– Ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ανάθεσης

-Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις

-Η συνεκτίμηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων

-Η υιοθέτηση ειδικού πλαισίου για τις κοινωνικές, υγειονομικές και  εκπαιδευτικές  υπηρεσίες

-Η βελτίωση στις υφιστάμενες εγγυήσεις

-Η καλύτερη εποπτεία των δημοσίων συμβάσεων

Ο νέος νόμος θεσπίζει κανόνες που αφορούν, κυρίως, στις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης,  σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), στους διαγωνισμούς μελετών και στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

Οι διατάξεις  εφαρμόζονται καταρχήν σε όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως του είδους και της εκτιμώμενης αξίας τους, ωστόσο περιλαμβάνονται και άρθρα που αναφέρονται ειδικά:

-στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω του κοινοτικού ορίου

-στην εκτέλεση  δημοσίων συμβάσεων έργων

-στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών

–στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθεια και παροχής υπηρεσιών . 

Αναθέσεις με ηλεκτρονικές διαδικασίες, μεγαλύτερη ωρίμανση των έργων με καλύτερη προετοιμασία ώστε να ολοκληρώνονται εκ των προτέρων οι απαλλοτριώσεις, τα περιβαλλοντικά ,  η αρχαιολογία  κλπ , κανόνες και διαδικασίες στους υπεργολάβους, αλλά και υποχρεωτική διαβούλευση στις προδιαγραφές, είναι μερικές από τις αλλαγές που φέρνει στην παραγωγή δημοσίων έργων ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις και τις προμήθειες.

Μία από τις  αλλαγές του νέου νόμου είναι η καλύτερη και η αποτελεσματικότερη προετοιμασία των έργων με την υποχρεωτική ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων και των αναγκαίων αρχαιολογικών εργασιών.  

Πολύ σημαντικό επίσης είναι  ότι γίνεται ο πλήρης διαχωρισμός του έργου από την προμήθεια.  

Θεσμοθετείται ακόμα  η υποχρεωτική διαβούλευση των προδιαγραφών με σαφείς διαδικασίες και κανόνες αλλά και η ευθύνη των υπεργολάβων και των φορέων που παρέχουν δάνεια ικανότητα.

Θεσμοθετείται  η τεχνική επάρκεια των αναθετουσών αρχών. Σε ότι αφορά τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών του διαγωνισμού, γίνονται με μητρώα και με ηλεκτρονική κλήρωση.

Θεσμοθετείται ο φάκελος δημόσιας σύμβασης και επιταχύνεται η διαδικασία ανάθεσης.

Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την επίλυση διαφορών κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων.

Στο άρθρο  153 του Νόμου αναφέρονται τα θέματα της   αναθεώρησης.

Τέλος  δεν έχουν όλες οι διατάξεις του Νόμου την ίδια ημερομηνία έναρξης ισχύος