Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’4293/27.11.2019 η νέα απόφαση με αριθμό 54286/Δ1.17642/21.11.2019 για τις υποχρεώσεις υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ, που τροποποιεί την προγενέστερη.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση υπάρχουν δύο σχετικά έντυπα:

-Το έντυπο Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

-Το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-Απογραφική  Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Υπόχρεος  για την  υποβολή του εντύπου  Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ  ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, είναι υπόχρεο για:

α) την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου,

β)την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.),

γ) την καταβολή των εισφορών, εξαιρουμένων των υπόχρεων τήρησης του  Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα  με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.

Το έντυπο Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον υπόχρεο αποδεικτό υποβολής του.

-Για τα δημόσια έργα υποχρεωτικά γίνεται Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με το έντυπο «Ε12 – e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ», πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Για προγραμματισμένες οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, διάρκειας πέραν της μίας ημέρας, η υποβολή δύναται να γίνεται από τον υπόχρεο άπαξ για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του προσωπικού στο έργο ή για μικρότερα χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των εργασιών του απασχολούμενου προσωπικού.

Σε περίπτωση αλλαγών ή τροποποιήσεων που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, το έντυπο Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ, υποβάλλεται τροποποιημένο ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής ή της τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από το απασχολούμενο προσωπικό.

Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30.11.2019, υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) έως 2.12.2019

Οι υπόχρεοι  για την  απασχόληση στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που λαμβάνουν χώρα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 (Μεταβατική Περίοδος) και μόνο για το διάστημα αυτό:

1) υποβάλλουν το έντυπο Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά

2) τηρούν το / τα έντυπο/α αυτό/ά χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μεταβατικής περιόδου και το/ τα υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασία (Σ.Ε.Π.Ε.) έως και 14.2.2020

Από 01.02.2020 η διαδικασία υποβολής του εντύπου Ε12-  e – ΟΙΚΟΔΟΜΩ διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην απόφαση διαδικασία