Με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 4409/2016  (ΦΕΚ Α 136/28.07.2016) ορίστηκε ότι:

«Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του Ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014,  η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016».

Οι Δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, θα υποβάλλονται για το έτος  2016 (χρήση 2015) και εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Σε επικοινωνία της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης με την αρμόδια Αρχή υποβολής των ως άνω δηλώσεων αναφέρθηκε ότι  η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα αποστέλλονται οι δηλώσεις δεν είναι ακόμα προσβάσιμη.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε  την αλλαγή του άρθρου 1 Ν. 3213/2003 με τίτλο “Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης “.

Το άρθρο 1 Ν. 3213/2003 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 Ν.  4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) και ισχύει από 1-1-2015.

Έτσι εφεξής δήλωση περιουσιακής κατάστασης – πόθεν έσχες υποβάλλουν για τον εαυτό τους, τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους, εκτός των άλλων και οι :

-Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών  διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών έργων , εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

-Ο ιδιοκτήτης , οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των 300.000 ευρώ καθώς και συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  άνω  των 150.000 ευρώ.

Στα προαναφερόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ