Σημαντικές διαφορές κόστους μεταξύ των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων οδοποιίας σε Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. Υπολόγισε το συνολικό κόστος, το συνολικό κόστος κατασκευής και το κόστος κατασκευής οδοστρώματος ανά 1.000 τ.μ. και προέκυψε ότι τα έργα στη Γερμανία παρουσίαζαν το χαμηλότερο κόστος ανά 1.000 τ.μ. και στις τρεις κατηγορίες με μέσο συνολικό κόστος 287.043 ευρώ, στην Ελλάδα ήταν 357.051 ευρώ, στην Πολωνία 445.129 ευρώ και στην Ισπανία 496.208 ευρώ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή τη διαφορά οφείλεται στο κόστος εργασίας. Σε σύγκριση με την αρχική μελέτη, η μέση αύξηση του κόστους ανήλθε σε 23% και οι υπερβάσεις των προθεσμιών ήταν κατά μέσο όρο εννέα μήνες, ή 41 %, σε σχέση με τις αρχικώς συμφωνηθείσες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε από την Κομισιόν τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε. με στοιχεία κόστους ανά μονάδα προς χρήση από μηχανικούς που καταρτίζουν εκτιμήσεις για νέα έργα που θα βοηθά τους δικαιούχους να εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών.

Στην έκθεση ελέγχθηκαν 24 επενδυτικά έργα οδοποιίας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ισπανία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι στόχοι τους επιτεύχθηκαν με εύλογο κόστος. Αξιολογήθηκαν αυτοκινητόδρομοι (10 έργα), οδοί ταχείας κυκλοφορίας (10 έργα) και συνήθεις οδικές αρτηρίες δύο λωρίδων κυκλοφορίας (4 έργα). Η συνολική αξία των έργων που ελέγχθηκαν υπερέβαινε τα 3 δισ. ευρώ.

Όλα τα έργα οδοποιίας που εξετάστηκαν συνέβαλαν στην εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας. Μόνο για τέσσερα από τα 19 έργα ο πραγματικός κυκλοφοριακός όγκος συμφωνούσε με τις προβλέψεις. Αποτέλεσμα ήταν ο τύπος οδού που επιλέχθηκε, συχνά να μην είναι ο πλέον κατάλληλος για την αντίστοιχη κυκλοφορία.

Πηγή : Ημερησία